Menighetsmøte 26. sept.. Etter gudstjenesten.


Vi ønsker velkommen til menighetsmøte i Bryn sokn med tema Justert gudstjenesteordning. Møtet avholdes i etterkant av gudstjenesten 26. sept. i kirken. Gudstjenesten begynner kl. 11:00 og møtet følger under kirkekaffen.  Estimert tid for et slikt møte vil være ca 30 min, alt ettersom hvor mange som ønsker ordet o.s.v..

 

 

Saken som skal behandles er Gudstjenesteordningen. Dere finner mer om dette ved å følge denne lenken: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/bispemotet/nytt-fra-bispemotet/lokal%20grunnordning/

For Bryns del søker vi ikke om noen vesentlige endringer utover de vedtatte ordningene. Gudstjenesteutvalget har foreslått at vi flytter syndsbekjennelsen tilbake til starten av gudstjenensten slik det var før 2011. Noe av begrunnelsen for dette er at det blir mye ord etter gudstjenestens prekendel. Slik det er nå kommer preken, syndsbekjennelse, forbønn og så nattverd. Disse leddene brytes rtiktignok opp av salmer, men det er kanskje en bedre løsning å ha syndsbekjennelsen i starten. Et argument for å flytte den til etter preken var at man ønsket man skulle høre ordet og tolkningen av det, og at man i etterkant av det skulle bekjenne sin synd og tilkortkommenhet innfor Herren. Gudstjenesteutvalget har veid disse argumentene opp mot hverandre og deres enstemmige innstilling er at syndsbekjennelsen bør flyttes tilbake til gudstjenestens innledende del. En slik flytting er innafor den grunnordning sem er vedtatt av Kirkemøtet.Utover dette vil et flertall i utvalget at vi skal søke om u kunne si: "Slik lyder bibelens ord" etter lesningene av den gammeltestamentlig teksten og teksten fra Det nye testamentets brevlittratur. Begrunnelsen for dette er teologisk. Hlet enkelt forklart går det på at det ikke alltid er lesninger hvor Gud eller Jesus taler direkte, eller er sitert direkte. Det kan være fortellinger av historisk karakter, poesi, eller annet stoff. Det kan derfor være misvisende og høre etter lesningen at dette er Herrens ord. Dette kan selvsagt diskuteres, og er en sak som i noen grad handler om hvordan man ser på Bibielen. Men en slik endring vil kunne være mer åpen for at alle kan kjenne seg inkludert med sitt syn og sin forståelse av hva bibelen er.

En annen, mer obligatorisk endring som skal innføres etter de nye liturgiene, er å bruke halleluja vers før og etter evangelielesningen.

Gudstjenesteutvalgets forslag skal behandles i Menighetsrådsmøtet onsdag 15. sept. Etter det legger vi frem vedtaket slik at det blir tilgjengelig for menigheten her på nettsiden. 

Artikkelforfatter: Sokneprest Stein Bjarne Westnes. 

Tilbake