MENIGHETSRÅDET I BRYN


HER LIGGER: 

-  MØTEPLAN FOR MENIGHETSRÅDET

- REFERAT FRA FORRIGE MØTE I RÅDET

- INNKALLING TIL NESTE MØTE

- LISTE OVER MEDLEMMER MED KONTAKTOPPLYSNINGER

MØTEPLAN VÅREN 2021

17/2 kl. 19:00 Menighetssalen. 

24/3 kl. 19:00 Web

21/4 kl. 19:00 Menighetssalen

26/5 kl. 19:00

REFERAT FRA MØTET HOLDT 20/1

Referat fra møte i Bryn menighetsråd

 

Tid: Onsdag 20.01.21 kl. 19.00                                                                                                                              

Sted: Web

 

Innledning: Stein Bjarne

Servering: Ikke så lenge vi har nettbasert møte

Møtedeltakere:

X

Toril Hoch-Nielsen

X

Øyvind Geelmuyden Grøn

 

Tor Amundsen

1. vara

X

Trond Nordahl

X

Bjørn Ragnar Nøkleby

 

Marit Rasten

2.vara

 

Bodil Krog Fowler

 

X

Tormod Næss

 

Oddveig Fuskevåg

3. vara

X

Connie Mollerup Høy

X

Stein Bjarne Westnes,

Sokneprest

 

Pål Bakke

4. vara

X

Atle Johannes Hermansen

 

 

Hanne Vibeke Winter-Hjelm, kirkeforvalter

 

Bente Aasland Gjøstøl

5. vara

 

 

 

 

 

Eike Ziller-Off, kapellan (vara for sokneprest)

 

Saksnr.

Beskrivelse av sak

Ansvar

1/2021

Godkjenning:

a)Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

b) Godkjenning av referat fra MR-møte 28.10.20
(Referatet er sendt ut tidligere).

Vedtak: Referatet fra MR-møte 28.10.20 godkjennes.

 

2/2021

Offerlisten for 2021. Se vedlegg til møteinnkallingen

Au innstiller på at vi følger forslaget som fremkommer i vedlegget til saken. Vi fordeler det slik at alle får anledning til å prioritere 2 offerformål hver og at soknepresten får anledning til å bestemme ett formål. Forbered dere gjerne og ha forslagene klare til møtet.

Vedtak: Menighetsrådet har bestemt at i de 17 ‘ledige’ ofrene skal følgende tilgodeses med offer i 2021:

 1. Institutt for sjelesorg Modum Bad
 2. KIFA Kirkens fengselsarbeid
 3. Kirkens Bymisjon
 4. Kirkens Bymisjon
 5. Kirkens Nødhjelp
 6. Kirkens SOS
 7. KRIK
 8. Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)
 9. MAF Norge.
 10. MAF Norge.
 11. Maritastiftelsen
 12. MF vitenskapelig høyskole
 13. Sjømannskirken
 14. Søndagsskolen Norge
 15. Wycliffe
 16. Åpne Dører
 17. Vi har en ledig ofring hvis det skjer noe i verden eller nærmiljøet som tilsier at vi den søndagen må snu oss og gi til en spesiell sak.

 

 

 

 

 

3/2021

Valg av leder i menighetsrådet for det kommende året.

Vedtak: Øyvind Grøn velges til leder i MR året 2021.

 

 

4/2021

Arbeidet med revidering av trosopplæringsplanen.

Vi har fått mail fra menighetspedagod, Christel Irene Meile,

og det har vært møte i staben om dette.

Stein Bjarne orienterer.

Om nødvendig gjøres et vedtak.

Vedtak: Christel får i oppdrag å kontakte bispedømmet for å få utsatt møtet 16. mars om oppstarten av revisjon av trosopplæringsplanen.

 

 

5/2021

Referat om menighetens økonomi og plassering av midler ved Atle.

Vi har et problem med at kun Hanne Vibeke disponerer fond og kontoer,

og at Hanne Vibeke er langtids sykemeldt.

Så vedtaket på MR-møtet 16. september 2020 om omdisponeringer er ikke iverksatt.

Se vedlagte mailer.

Hvordan kan vi løse dette?

Har menighetsrådet mulighet for å gjøre et vedtak angående disponering av konto og fond?

Vedtak:

Menighetsrådet bestemmer at vi skal ha to personer som har tilgang til å disponere menighetenes bankkontoer og fond.

 

Rådet bestemmer at leder av økonomiutvalget, for tiden Atle Hermansen, og kirkeforvalter, for tiden Hanne Vibeke Vinter-Hjelm, skal ha tilgang til disposisjon av kontoer og fondsplasseringer. 

Menighetsrådsleder tar initiativ til gjennomføre dette vedtaket.

Menighetsrådsvedtaket om omdisponering av midlene fra 16. sept. iverksettes.

 

Midlene fordeles på følgende måte:

 

 • Stb Global Multifaktor Valutasikret selges.
 • For salgsummen foreslår jeg at det kjøpes Storebrand Global Indeks Valutasikret og Delphi Global Valutasikret med 50% av salgsummen på hver

 

 

I tillegg kjøpes:  

 • Stb Fornybar Energi med 100 000
 • Fremtidens Byer med 100 000
 • Storebrand Indeks Norge 50 000.

 

 

 

 

6/2021

Gudstjenestereformen 2021. Det sendes ut forslag til grunnplan for hovedgudstjeneste i forkant av møtet.

 

Soknepresten la frem forslaget til revidert grunnordning for gudstjenesten. Dette var oversendt alle på mail i forkant av møtet.  

Det var enighet om at vi tar denne saken opp igjen til drøfting på møtet 17. februar.

Vi håper vi kan møtes fysisk da. 

 

7/2021

Årsmeldingen. Frist for å levere årsmeldingen er 15. februar.

Øyvind og Atle skriver fra økonomiutvalget og fra Menighetsrådet.

Connie skriver en rapport fra kirkebygget.

De forskjellige ansatte skriver rapport fra sine felt. Kirkeforvalter initierer dette.  

 

 

8/2021

Orientering fra kirkeforvalter og sogneprest

 

Orientering fra kirkeforvalter:

 • Minner om å starte på årsmeldingen for 2020 for MRleder og evt utvalg som skal med, kan sendes på e-post til vo679@kirken.no innen 15.februar.
 • Krevende for de gjenværende i staben når 300% er sykemeldt. Lite overskudd til uforutsette oppgaver.
 • Begrenset digital kapasitet og kompetanse. Viktig at MR ikke krever altfor mye på den digitale fronten nå, men heller liker og deler det som kommer ut og anerkjenner det som gjøres.
 • Det at man ikke møtes gjør noe med den personlige oppfølgingen og det kollegiale samholdet. Det er tungt å være kreativ nå.
 • Hanne Vibeke sine oppgaver er fordelt på 5 personer. Se vedlagte oversikt.

Soknepresten.

 

 • Bålpannegudstjeneste ble drøftet og godt mottatt av rådet. Vi satser på å prøve bålpannegudstjeneste i kombinasjon med åpen kirke den 31. januar.

 

 

20.01.21

 

Øyvind Grøn                                                                                                    

Leder Bryn menighetsråd

MEDLEMMER:

Menighetsrådets medlemmer fra desember 2020
Stein Bjarne Westnes, Sokneprest. sw359@kirken.no
Åsjordhagen 6, 1349 Rykkinn. Tlf. 413 53 635.

Øyvind G. Grøn, leder av menighetsrådet. oyvind. gron.no@gmail.com
Teiebærstien 37, 1349 Rykkinn. Tlf. 909 46 460.

Atle Johannes Hermansen, nestleder.
atle.hermansen@fagerstad.no
Rykkinnveien 77, 1349 Rykkinn. Tlf. 917 45 023.

Tormod Næss, representant i fellesrådet: tormodna@gmail.com
Heggebærstien 23, 1349 Rykkinn. Tlf. 980 98 521.

Trond Nordahl. trondnordahl@gmail.com
Bjørnebærstien 37, 1348 Rykkinn. Tlf. 901 62 040.


Toril Hoch-Nielsen. Z86@storebrand.no
Hamangskogen 103, 1338 Sandvika. Tlf. 911 37 502.

Bodil Krog Fowler. bodilf@viken.no.
Langleiken 2B, 1348 Rykkinn. Tlf. 970 52 416.

Connie Mollerup Høy, kirketjener. risskov64@gmail.com
Tillesløkka 21, 1349 Rykkinn. Tlf. 958 30 375.

Bjørn Ragnar Nøkleby. bjoragnok@yahoo.no
Bjørnebærstien 47, 1348 Rykkinn. Tlf. 941 79 554.

Tor Amundsen, 1. vara. amund3049@gmail.com
Bjørnebærstien 69, 1348 Rykkinn. Tlf. 455 10 510.

Marit Rasten. 2. vara. marit@rasten.no
Einebærstien 10, 1349 Rykkinn. Tlf. 996 17 621.

Oddveig Fuskevåg, 3. vara. ofuskevaag@live.no
Høgåsveien 43, 1352 Kolsås. Tlf. 905 95 022.

Pål Bakke, 4. vara. pal@ous-hf.no
Fiolveien 28, 1352 Kolsås. Tlf. 979 75 887

Bente Åslang Gjøstøl, 5. vara. Bente.gjostol@outlook.com
Teiebærstien 15, 1349 Rykkinn. Tlf. 932 58 137

Eike Ziller-Off, kapellan, vara for sokneprest. ez755@kirken.no
Fagertunveien 131, 1358 Jar. Tlf. 988 86 532

Hanne Vibeke Winter-Hjelm, kirkeforvalter. hw488@kirken.no
Belsetveien 86, 1348 Rykkinn. Tlf. 971 14 595. (Har møte og talerett)

Tilbake